RODO - ochrona i przetwarzanie danych osobowych


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ORAZ W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH Z INNEGO ŹRÓDŁA NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Gościnie, ul. Karlińska 1, 78-120 Gościno, e-mail: dpsgoscino@poczta.onet.pl ,tel. +48 94 35 125 65, reprezentowany przez Dyrektora DPS, zwany dalej Administratorem lub DPS;

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Dariusz Florek, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@ordonotitia.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ADMINISTRATORZE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, tj. obsługi przez administratora świadczeniobiorców w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczącego udzielania pomocy lub wsparcia, świadczeń, wydawania informacji podopiecznym DPS, w związku z:
 • ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 1. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, w związku z korzystaniem z pomocy przez podopiecznych DPS;
 2. wykonywania zadania publicznego realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f;
 4. realizacji działań statutowych i promocyjnych działalności DPS poprzez upowszechnianie wizerunków podopiecznych DPS na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz profilu Facebook, wyłącznie na podstawie dobrowolnej, nieprzymuszonej zgody uzyskanej od Podopiecznego, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a;
 5. prowadzenia szczególnego nadzoru na terenie DPS w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring CCTV) - na podstawie przepisu prawa oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w myśl art. 6 ust, 1 lit. c i lit. f RODO) - polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, podopiecznych i ochrony mienia, w celu realizacji uprawnienia zawartego w Kodeksie pracy - do 3 miesięcy od nagrania obrazu;
 6. niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów wyżej wymienionych ustaw, upoważnieni pracownicy administratora. Dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną ADMINISTRATORA, a w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisujących sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie przepisów prawa, zawartych umów, w tym powierzenia przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie ADMINISTRATORA, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez DPS z usług profilu serwisu Facebook na podstawie na podstawie zgody, wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny jako okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na profilu „Facebook DPS w Gościnie”, w celach promujących wydarzenia działalności DPS i uczestnictwo w tych wydarzeniach przez osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, w tym dzieci;

Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilu Facebook DPS przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisu Facebook (dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy) lub bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisu Facebook i przejściu do profilu Facebook DPS.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji usług i świadczeń wobec podopiecznych DPS a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w następujący sposób:

 • Listownie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • Telefonicznie: (22) 531 03 00;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa bądź odmowa zawarcia umowy lub przyznania świadczenia lub usługi.
 • Dobrowolne, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest oświadczenie woli (zgoda na przetwarzanie danych) wyrażona w sposób dobrowolny;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję, że:

 1. W związku z gromadzeniem Pani / Pana danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą, informuję, że administrator może gromadzić Pani / Pana dane osobowe zwykłe i dane szczególnych kategorii, tzw. dane wrażliwe, w tym w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, skazaniach i orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
 2. Źródłem danych  zwykłych, gromadzonych nie od osób, których dane dotyczą są osoby fizyczne, w tym spokrewnione z osobą, której dane dotyczą, bądź opiekunowie prawni, kuratorzy, w zakresie i w celu przyznania i realizacji usług i świadczeń oraz podmioty, w tym publiczne, współpracujące z DPS (sądy, samorządy terenowe, policja, prokuratura, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje działające w sferze pomocy społecznej oraz jednostki i organizacje współpracujące w zakresie realizacji zadań określonych ww. przepisami, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje publiczne i prywatne, itp.) na podstawie przepisów prawa przekazują dane osobowe, których są administratorami, w zakresie i w celu realizacji zadań, do których są zobligowani przepisami prawa.

 

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Bany - Dyrektor , w dniu:  30‑05‑2018 10:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 476 18 wew. 151 fax: 94 35 446 42
, w dniu:  30‑05‑2018 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2021 08:15:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie